Szakmai gyakorlat mesterszakos hallgatóknak

Minden gépészmérnök és energetikai mérnök MSc szakos hallgató számára kötelező a képzés ideje alatt szakmai gyakorlaton részt venni. A szakmai gyakorlat ideje 4 hét, melyre a specializációt gondozó (vagy a szakmai gyakorlatot szervező) tanszéken lehet jelentkezni. A szakmai gyakorlat lehetőség szerint nyáron végzendő el, de indokolt esetben ettől el lehet térni. Energetikai mérnök hallgatók a BMEGEENMESG, gépészmérnök hallgatók pedig a BMEGEENMGSZ kódú tárgyat kell, hogy felvegyék a Neptunban a gyakorlat teljesítését követő – jellemzően őszi – félévben.

A szakmai gyakorlat teljesítésének lépései:

1. Gyakorlati hely kiválasztása, kapcsolatfelvétel: A céget a hallgatónak kell felkeresnie motivációs levél és önéletrajz kapcsolattartó személynek való elküldése mellett. A kapcsolatfelvételben segítséget tud nyújtani az Energetikai Szakkollégium. A 2. táblázatban azon cégek listája található, amelyeknél 2014. év óta hallgatóink szakmai gyakorlatot végeztek. Természetesen új cégek bevonása is lehetséges. Ekkor érdemes erről előzetesen tájékoztatni a tanszéki felelőst (cég tevékenysége, várható szakmai feladatok néhány mondatban). Az új cégekkel való együttműködés megteremtésének részletei a 2. pontban olvashatók.

2. Jelentkezés a tanszéki felelősnél

– jelentkezés módja: lehetőleg email-ben, az alábbi dokumentumok digitális formában a  címre történő elküldésével (beszkennelve, PDF-ben),

– jelentkezési határidő: a szakmai gyakorlatot megelőző félév harmadik hónapjának utolsó napja, jellemzően április 30.,

– szükséges dokumentumok:

– Együttműködési megállapodás (11M melléklet): Amennyiben a gyakorlóhely és a Gépészmérnöki Kar között korábban már köttetett ilyen megállapodás kifejezetten az adott hallgató képzésre vonatkozóan, akkor csak az e dokumentum utolsó oldalát képező, 11M/1. melléklet kitöltött és gyakorlati hely által jóváhagyott példányát kell benyújtani. Ellenkező esetben szerződést kell kötni, amely az adott képzés (energetikai mérnök alapképzés és/vagy gépészmérnök alapképzés) hallgatói számára lehetővé teszi a szakmai gyakorlat végzését az adott cégnél. Ekkor a teljes dokumentumot kitöltve, a cég által is jóváhagyva, 3 nyomtatott példányban kell benyújtani. (Mivel még a Gépészmérnöki Kar részéről is szükséges jóváhagyás, a digitális másolat nem elegendő.) A Gépészmérnöki Kar által jóváhagyott szerződésből 1 példányt a gyakorlati hely kap. A megállapodás meglétéről a cégnél és a tanszéki felelősnél lehet érdeklődni.

– Jelentkezési lap (12. melléklet): kitöltve, hallgató által aláírva,

– Befogadó nyilatkozat (13. melléket): kitöltve, a gyakorlóhely által jóváhagyva.

3. Szakmai gyakorlat elvégzése

A gyakorlat során munkanaplót kell vezetni (Beszámoló a szakmai gyakorlatról, 14. melléklet), melyben naponta rögzíteni kell az elvégzett feladatokat. A dokumentum a munka leírásán kívül tartalmazza a cégnél eltöltött idő hasznosságának értékelését is. A gyakorlat végeztével a dokumentumot a szakmai gyakorlóhely képviselőjével hitelesíttetni is kell.

A gyakorlat lehetőség szerint összefüggő 4 hét alatt végzendő el, de több részletben is teljesíthető. Ilyenkor viszont az egyes részidők legalább 1 hét hosszúságúak kell, hogy legyenek.

4. Beszámoló készítése

Az elvégzett munkáról beszámolót kell készíteni, amely többféle formájú is lehet:

  • A) Részletes munkanapló legalább 10 oldal terjedelemben. Ez esetben a 14. melléklet táblázatát kell részletesebb tartalommal kitölteni.
  • B) Összefoglaló szöveges jelentés legalább 10 oldal terjedelemben, amely szintén a 14. melléklet kibővítésével készítendő el. Ekkor a táblázat után szövegesen, esetleg ábrákkal és táblázatokkal illusztrálva kell beszámolni a végzett munkáról.
  • C) Szóbeli előadás diasorral: az elvégzett munkáról kb. 6-8 perces előadást kell tartani a többi hallgató előtt. A táblázatos munkanapló (14. melléklet) ez esetben 2-3 oldal terjedelemben is elegendő.

A beszámoló módjáról (a, b vagy c) az új félév kezdetét megelőző hónap 15-ig – jellemzően augusztus 15-ig – kell nyilatkozni email-ben.

A gyakorlat elvégzése után a szakmai gyakorlati hely igazolást és értékelést (15. melléklet) kell, hogy adjon, amelyet aláírással és céges bélyegzővel hitelesítenie is kell.

5. Tárgyfelvétel a Neptunban

A Neptunban a Szakmai gyakorlat (BMEGEENMESG vagy BMEGEENMGSZ) című tantárgyat kell felvenni a gyakorlat elvégzését követő – jellemzően őszi – félévre.

6. Beszámoló beadása

A beszámoló dokumentumait (14. és 15. mellékletek) PDF-fájlok formájában email-ben a  címre kell elküldeni a szakmai gyakorlatot követő félév első hónapjának közepéig, jellemzően szeptember 15-ig.

A szóbeli beszámolóra várhatóan a szakmai gyakorlatot követő félév regisztrációs hetén kerül sor.

7. Aláírás megadása

Ha a beszámoló formai és szakmai szempontból is megfelelő, a tárgyból az aláírás a szorgalmi időszakot követő hét végéig bejegyzésre kerül.

2. táblázat: Az EGR Tanszék mesterszakos hallgatói által végzett szakmai gyakorlatok partnercégei 2014 óta

Cég

Cím

AVL AUTÓKUT Mérnöki Kft.

1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

FKF Nonprofit Zrt.

1081 Budapest, Alföldi utca 7.

Green-M Kft.

1138 Budapest, Váci út 141.

MOL Nyrt.

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.

MVM Energetika Mérnökiroda Zrt.

1117 Budapest, Budafoki út 95.

Save by FRICZ Kft.

2730 Albertirsa, Homokrész II.

Siemens Zrt.

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Synergy Kft.

1131 Budapest, Babér utca 1-5.

Technológia Mérnöki Iroda Kft.

1034 Budapest, Tímár utca 22.

VPP Erőmű üzemeltető és Kereskedelmi Zrt.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

8. Mentesség a szakmai gyakorlat elvégzése alól

Feltétel nélkül elfogadható a korábban teljesített szakmai gyakorlat, ha a hallgató azt a 3. táblázat szerinti „A” kategóriájú alapképzési szakon végezte. (Pl. ha egy gépészeti modellezés mesterszakon tanuló hallgató korábban mechatronikai alapszakon szerzett diplomát.)

Megfelelő szakmai tartalom esetén elfogadható a korábban teljesített szakmai gyakorlat, ha a hallgató azt a 3. táblázat szerinti „B” kategóriájú alapképzési szakon végezte. (Pl. ha egy energetikai mérnöki mesterszakon tanuló hallgató korábban vegyészmérnöki alapszakon szerzett diplomát.)

3. táblázat: Mentesség szakmai gyakorlat elvégzése alól az alapképzési szak függvényében (Forrás: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet, njt.hu)

Az „A” kategóriába esők közül, aki a BME-n szerzett alapdiplomát, annak nincs külön teendője, mivel a képzettsége a Neptunban ellenőrizhető. A nem BME-n végzett „A” kategóriába esők diplomájuk digitális másolatának elküldésével igazolhatják mentességüket.

A „B” kategóriába esők diplomájuk digitális másolatával és elfogadott szakmai gyakorlati beszámolójukkal kérhetnek mentességet.

Az igazolásokat a  email-címre kell elküldeni a kiváltandó szakmai gyakorlat időpontját megelőző félév harmadik hónapjának 15. napjáig, jellemzően április 15-ig.

Minden egyéb esetben a szakmai gyakorlat elvégzése kötelező.

Ütemezés (szabályos esetben, azaz nyáron teljesített szakmai gyakorlat esetén):

– április 15.: Mentességi kérelem jelzése a tanszéki felelősnek

– április 30.: Jelentkezés szakmai gyakorlatra a tanszéki felelősnél

– május-augusztus: Szakmai gyakorlat elvégzése

– augusztus 15.: Nyilatkozat a beszámoló módjáról

– augusztus 25.: Beszámoló dokumentumainak beadása a szóbeli beszámolót választóknak

– augusztus vége – szeptember eleje: Szóbeli beszámoló (csak az azt választóknak)

– szeptember 15.: Beszámoló beadása az írásbeli beszámolót választóknak

– december közepe: Aláírás bejegyzése a Neptunban

Ez a tájékoztató a szakmai gyakorlatok kari szabályzatával összhangban készült.

Dr. Laza Tamás
tanszéki felelős
2021. február 08.