Kutatási területek

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken folyó kutatások az energiahordozók átalakításával és hatékony felhasználásával összefüggő rendszerekre és berendezésekre, gazdasági, társadalmi és természeti folyamatokra irányulnak. Az energetika társadalmi léptékű feladatainak megoldásához alapkutatásokkal, alkalmazott kutatásokkal és kísérleti fejlesztésekkel járulunk hozzá a tradicionális és a megújuló energiaforrások harmonizált, környezettudatos alkalmazásának, a versenyképesség és az ellátásbiztonság érdekében. A kutatások gazdasági alapját az energetika széles területét átfogó vállalati K+F megbízások, OTKA, NKTH és EU-s pályázatok biztosítják. Az erőforrásokat a laboratóriumi hátterünk folyamatos fejlesztésére fordítjuk. A hazai intézmények mellett kanadai, német, francia, portugál, lengyel és dél-afrikai egyetemekkel működünk együtt különböző területeken. A tanszék munkatársai aktív tagjai az energetika szakmai szervezeteinek, a tanszéken működik az Energiagazdálkodás folyóirat szerkesztősége, a Hőerőgépek és Környezetvédelem konferenciát 1993 óta minden második évben megszervezzük, a 11. konferenciát 2013 júniusában tartottuk. Tanszékünk szerteágazó kutatási területeit az alábbi főbb csoportokba sorolhatjuk:


ENERGETIKAI GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

Az energiatermelő és -átalakító rendszerek optimális és környezetbarát működtetéséhez elengedhetetlen a berendezések működésének mélyreható ismerete, illetve továbbfejlesztése. Tanszékünk foglalkozik a tüzelőberendezések, gőzfejlesztők, kazánok, FBC berendezések, gőz- és gázturbinák, belsőégésű motorok (benzin, diesel, alkohol, növényi olaj), valamint hűtőgépek tervezési, fejlesztési, telepítési, üzemeltetési és modellezési kérdéseivel. Az utóbbi időben kiemelt területként szerepel többek között az energiahatékonyság növelése, amelynek célja az azonos energiaigény kielégítése kisebb energiahordozó felhasználás mellett, a károsanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a megújuló energiaforrások részarányának növelése. Megújuló energiák bevonásával foglalkozunk a napenergia (termikus és villamos) hasznosítás, biomassza és hulladéktüzelés, elgázosítás, biogáz termelés területén, továbbá a biomassza alapú folyékony és gáznemű tüzelőanyagok motorokban és turbinákban történő felhasználásával. Mindig fontosnak tartottuk az elméleti eredmények gyakorlati tapasztalatokkal és mérésekkel történő alátámasztását. Tanszékünk jól felszerelt és felműszerezett laboratóriummal rendelkezik (Jendrassik György Hőtechnikai Laboratórium), amelyben számos fentiekben felsorolt korszerű berendezés található, amelyeken demonstrációs és kutatási célokkal mérések végezhetők. További berendezések installálására és vizsgálatára is van lehetőség a laboratóriumi feltételeken belül. Fejlett méréstechnikai eszközökkel és tudással rendelkezünk a berendezések működésének ellenőrzésére, minősítésére, illetve speciális termikus folyamatok ellenőrzésére. Füstgáz emisszió és egyéb gázösszetétel mérésre alkalmas mérőrendszerrel rendelkezünk, amellyel a laboratóriumon kívül kitelepülve is tudunk méréseket végezni. Méréstechnikai tevékenységünk kiterjed továbbá a következő szakterületekre: berendezések hatásfokának, anyag- és energiamérlegének meghatározása, termikus igénybevétel meghatározása. Méréstechnikai tevékenységünkön túl továbbképzéseket tartunk a hőerőgépek üzemeltetése és karbantartása területén is. Az elmúlt években számos kutatást végeztünk a hőerőgépek súlyos meghibásodásai -különös tekintettel a gázmotorok meghibásodásai- vonatkozásban. Róluk évenként több polgári és bírósági szakvélemény készült.

Kapcsolattartó: Dr. Lezsovits Ferenc

További munkatársak a fenti szakterületen

A kutatási területtel kapcsolatos poszterek és előadások

Accomplishment of Complex Optimisation of Boiler Control S. Könczöl - K. Kovács - A. Penninger

Combustion


Energetic utilisation of high proof grade crude alcohol in low-scale dual fuel diesel engine Á. Bereczky - K. Lukács

Engine Operation Tests with Bio-Fluels

F. Lezsovits

European Conference on Biorefinery Research 19-20 Oct. 2006. Helsinki
Fluidizációs tüzelőberendezés Szentannai P.

Gázmotorok meghibásodásának műszaki szakértései Meggyes A. - Laza T. - Bereczky Á. XIV. Kapcsolt Hő- és Villamosenergiatermelési Konferencia 2011. 03. 08. Velence
Investigation of Ignition Delay of Spark Ignition Type Internal Combustion Engines A. Meggyes - Á. Bereczky - N. Csavajda

Kapcsolt gázmotoros berendezés kutatási és oktatási célra Bereczky Á.

Környezetre káros biomasszák energetikai hasznosítása és ártalmatlanítása fluidizációs tüzelésű berendezés segítségével Szentannai P.

Mikrogázturbina alkalmazása a kapcsolt energiatermelésben Sztankó K.

Research works related to environmental protection


Tüzelés


Utilisation od Bioethanol in Micro Gas Turbine Daniel B. Molnar


Hő- és villamosenergia-termelés – Energetikai környezetvédelem

A mai modern (fogyasztói) társadalom egyre több nemesített energiát igényel, melyek közül a villamos energia és az ezzel kapcsoltan termelt hő különösen fontos szereppel rendelkezik. A villamosenergia-termelés jelentős erőforrásigénnyel és környezetet érő terheléssel párosul, ezért a fenntarthatóság követelményeit figyelembe véve folyamatos technológiai fejlődésen megy keresztül. A fejlődés kettős természetű, egyrészt új megoldások keresésében, másrészt a meglévő berendezések és folyamatok tökéletesítésében és hatékonyságának javításában nyilvánul meg. Tanszékünk kutatásai is e két területre fókuszálnak. Az elmúlt időszakban számos olyan elemzést, kutatást és fejlesztést végeztünk, melynek eredményeképpen új műszaki megoldások, környezetbarátabb technológiák és hatékonyabb energiaellátó rendszerek jöttek létre. A hőtermelésre vonatkozó kutatásaink középpontjában az egyedi tüzelőberendezések hatékony üzemeltetése, a kapcsolt energiatermelés legkedvezőbb megoldásainak megkeresése, valamint a hőszolgáltató rendszerek gazdaságos üzemeltetése áll. A villamosenergia-termelés kapcsán az országos szintű stratégiai kérdésektől kezdődően az üzemi hatékonyság javítását szolgáló módszerekig terjed kutatás-fejlesztési tapasztalatunk. E témakörön belül jelenleg kiemelt fontossággal a gazdaságos és környezetkímélő üzemvitelt segítő módszerek kidolgozása áll. A villamosenergia-termelés nagy hatékonysággal kapcsolt energiatermelésben valósítható meg, amikor is kiemelt jelentőséggel bír a termelt hő értékesítése. A hőértékesítés legjobb módja a távolsági hőellátás, ezért kutatásaink egy része arra irányult, hogy a távhőellátás gazdaságosan, más hőellátási módokkal versenyképesen valósuljon meg. Olyan technológiai és üzemviteli fejlesztésekben működünk közre, melyek e célokat szolgálják. A különféle energiatermelési és -ellátási módozatoknak minden szempontot mérlegre téve kell fenntarthatóknak lenniük, így a technológiai fejlesztések mellett vizsgáljuk azok CO2 intenzitását és ökológiai lábnyomát. Tanszékünk munkatársai CO2 auditorokként is részt vesznek az energetikai létesítmények időszakos felülvizsgálatában. A hagyományos energiatermelési technológiák mellett egyre nagyobb számban jelennek meg kiegészítő (megújuló) energiaforrások. Ezek hatékony kiaknázását elősegítendő Tanszékünkön kialakításra került egy komplex, a megújuló energiaforrások hasznosításának vizsgálatára alkalmas laboratórium, melyben a nap- és szélenergia mellett a biológiai eredetű tüzelőanyagok vizsgálatára és lehetőség nyílik. Különösen nagy hangsúlyt fordítunk a hagyományos és megújuló energia bázisú technológiák integrációjára, munkatársaink számos ilyen rendszer kifejlesztését és üzembe helyezését végezték már el.

Kapcsolattartó: Dr. Bihari Péter

További munkatársak a fenti szakterületen


Modellezés

Az energetikai gépek, berendezések és folyamatok megismeréséhez, fejlesztéséhez elengedhetetlen ezek korszerű számítástechnikai eszközöket alkalmazó modellezése. Kutatómunkánk során egyaránt használunk saját fejlesztésű és kereskedelmi forgalomban kapható szoftvereket, analitikus és numerikus számítási eljárásokat. Kollégáink aktívan tevékenykednek a következő szakterületeken: energetikai folyamatok szabályozása, energetikai rendszerek (hőkörfolyamatok) numerikus szimulációja, végeselemes hőtani analízis, hőerőgépek és tüzelőberendezések áramlástani problémáinak megoldása CFD módszerrel, inverz hővezetési feladatok megoldása, optimálás lágy számítási módszerekkel, hőfizikai anyagjellemzők mérése, hővezetés folyamatainak elméleti kutatása és fizikai-matematikai leírásának tanulmányozása.

Kapcsolattartó: Dr. Szentannai Pál

További munkatársak a fenti szakterületen

A kutatási területtel kapcsolatos poszterek és előadások

Simultaneous Measurement of Temperature Depandent Thermophysical Properties

B. Czél - Gy. Gróf 2nd International Symposium on Thermal Design and Thermophysical Property for Electronics and Energy 15-17 December 2010. Tsukuba
Solution of an Inverse Heat Conduction Problem by Neural Network P. Arányi - B. Czél Gépészet 2010 25-26 May 2010, Budapest
Objectivity and continuum mechanics Cs. Asszonyi - T. Fülöp - P. Ván 7th EUROMECH Solid Mechanics Conference Sept. 7-11 2009, Lisbon, Portugal