Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Hallgatói feladat témák
Hallgatói feladat témák

Nr.


Cím


Oktató

Megjegyzés


1

Teljes napkövető szabályozás tervezése és megvalósítása napelemek tartószerkezetére a Megújuló energia laborban

Design and implementation of a solar tracking electric actuator in the Renewable Energy Laboratory (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

tervezés, programozás, szakdolgozat/diplomamunka


2

Fogyasztó oldali szabályozás és optimális akkumulátor használat vizsgálata a Megújuló energia laborban

Analysign demand side management and battery usage optimisation in the Renewable energy laboratory (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka


3

Megújuló energiaforrás alapú, tárolós energiarendszer fogyasztó oldali szabályozása és akkumulátor optimalizálása a fóti Élhető Jövő Parkban

Implementing demand side management and battery usage optimalisation in a renewable energy based system in the Livable Future Park in Fót (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka


4

Időjárás alapú termelésbecslés implementálása megújuló energiaforrás alapú energiarendszer szabályozásában a fóti Élhető Jövő Parkban

Implementation of production forecast based on meteorological data in the Livable Future Park in Fót (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka


5

Mikrovízturbina üzemeltetési és konstrukciós vizsgálata a fóti Élhető Jövő Parkban

Analysing operation and construction of micro scale water turbine in the Livable Future Park in Fót (visit the Park, design)

Molnárné Dőry Zsófia

helyszíni vizsgálat, tervezés


6

Adatbázis vizsgálat és honlap szerkesztés a Megújuló energia távlaboratóriumban

Analysing database and web design for the Renewable energy remote laboratories (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

önálló feladat/projektfeladat, programozás


7

Adaptív szabályozás alkalmazása fogyasztó oldali szabályozásra a Megújuló energia laborban

Implementation of adaptive control to demand side management in the Renewable energy laboratory (design, programming)

Molnárné Dőry Zsófia

diplomamunka


8

Hibrid hálózati kapcsolat vizsgálata a megújuló energiatermelő rendszerekben és a Megújuló energia laborban

Analysing on-off hybrid renewable energy systems including the Renewable energy laboratory's system

Molnárné Dőry Zsófia

szakdolgozat/diplomamunka


9

Szélgenerátor vizsgálata és rendszerbe illesztési kérdései a Megújuló energia laborban

Analysing small scale wind generator and integration into local energy system in the Renewable energy laboratory

Molnárné Dőry Zsófia

szakdolgozat/diplomamunka


10

Hosszú távú energiaigény előrejelzésre alkalmas modellek fejlesztése;


Bihari Péter11

Energetikai eredetű környezet-terhelés tervezése (szennyezőanyag-terjedés, környezetállapot értékelés és tervezés);


Bihari Péter12

Településenergetikai kihívások és válaszok, települési energiastratégia


Bihari Péter13

Megújuló bázisú hőkörfolyamatok tervezése magyarországi viszonyokra


Bihari Péter14

SRF és RDF hasznosítás fluidágyas konverziós eljárással

Utilization of SRF and RDF by means of fluidized bed conversion

Szentannai Pál15

SRF és biomassza tüzelőanyag részecskék fluidágyas viselkedésének kiértékelése numerikus képfeldolgozás segítségével Matlab környezetben

Evaluation of the behavior of SRF and biomass fuel particles in fluidized beds by means of numerical image processing tools of the Matlab environment

Szentannai Pál16

Modern szabályozási eljárások kísérleti vizsgálata egy nemlineáris, többváltozós technológián (a fluidágyas kísérleti berendezésen)

Experimental investigation of control methods on a nonlinear, multivariable process (on the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility)

Szentannai Pál17

Üzleti haszon elérése modern szabályozási eljárások energetikai alkalmazásának segítségével

Financial benefit due to applying advanced control methods in the energy industry

Szentannai Pál18

Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozási rendszerének egységes áttekintése és modellezése

Comprehensive description and modeling of the load control system of pressurized water nuclear power plants

Szentannai Pál19

Nyomottvizes atomerőművek egyes részrendszereinek szabályozásdinamikai modellezése

Dynamical modeling of selected subsystems of pressurized water nuclear power plant for control design

Szentannai Pál20

Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra

Extending the target function of the load control system of pressurized water nuclear power plants towards issues formerly not considered

Szentannai Pál21

Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése


Kovács Róbert22

Otto-motor modellezése időbeli egyenletrendszerrel

Modelling Otto engines via temporal differential equations

Fülöp Tamás23

Hővezetés-feladatok megoldása: implicit és explicit végesdifferencia-sémák összehasonlítása

Solving heat conduction problems: comparison of implicit and explicit finite difference schemes

Fülöp Tamás24

Heterogén rendszerek hővezetésének numerikus modellezése

Numerical simulation of heat conduction in heterogeneous systems

Fülöp Tamás25

Hővezetés egyenlete flash-kísérletekhez: végesdifferencia-sémák összehasonlítása

Heat conduction equation for flash experiments: comparison of finite difference schemes

Fülöp Tamás26

Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: numerikus megoldások

Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: numerical solutions

Fülöp Tamás27

Hőterjedés megváltozása rugalmasság és hőtágulás jelenlétében

Heat conduction modified by the presence of elasticity and thermal expansion

Fülöp Tamás28

Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: analitikus megoldások

Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: analytical solutions

Fülöp Tamás29

Termodinamikai eredetű stabilitás: a Ljapunov-módszer általánosítása

Thermodynamics originated stability: generalizing the Lyapunov method

Fülöp Tamás30

Villamosenergia-rendszerek számítógépes szimulációja

Power system calculation

Laza Tamás

NEPLAN hálózatszámító program és CorelDRAW ismerete előny


31

Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása


Laza Tamás32

Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése


Laza Tamás33

Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése


Laza Tamás34

Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé


Laza Tamás

Tervezés


35

Hőimpulzus kísérletek heterogén anyagokban

​Laser flash experiments in heterogeneous materials

Ván Péter36

Hővezetés túl a Fourier-törvényen: kísérleti vizsgálatok és kiértékelésük

​Heat conduction beyond Fourier law: experiments and their evaluation

Ván Péter37

Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagok

H​eat conduction beyond Fourier law: ballistic transport and elasticity

Ván Péter38

Gyengén nemlokális duális belső változók a mechanikában: gradiens és általánosított mechanika

W​eakly nonlocal dual internal variables in mechanics: gradient and generalized mechanics

Ván Péter39

Csillapított hullámterjedés heterogén anyagokban: termodinamikai feltételek

D​amped wave propagation in heterogeneous materials: thermodynamic conditions

Ván Péter40

Anyagi sokaságok és az objektivitás elve a kontinuumechanikában

M​aterial manifolds and objectivity in continuum mechanics​

Ván Péter41

Galilei-relativisztikus rugalmas anyagok

G​alilean relativistic elasticity​

Ván Péter42

Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe.

Models of simple ordinar​​y thermodynamical systems with differential equations. The role of entropy and exergy.

Ván Péter43

Súrlódás és termodinamika: sebesség- és állapotfüggő súrlódási törvények termodinamikai elemzése

​Thermodynamics and friction: thermodynamic analysis of rate- and state dependent friction laws.​

Ván Péter44

A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása

A novel classification for the working fluids of Organic Rankine Cycles

Imre Attila

BSc/MSc


45

Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére

Statistical descriptions for fragmented systems

Imre Attila

BSc/MSc


46

Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban

Adiabatic processes in metastable liquids and gases

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)


47

Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben

Adiabatic processes in binary and multicomponent systems

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)


48

Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata

Anomalous properties of supercritical fluids

Imre Attila

BSc/MSc


49

Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája

The sudden collapse of the undercooled steam phase, i.e. the thermodynamics of condensation-induced water hammer and bubble collapse

Imre Attila

BSc/MSc


50

Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése

Behaviour of auxetic materials (materials with negative Poisson-ratio)

Imre Attila

BSc/MSc


51

Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája

Thermodynamics of mechanical metamaterials and metastates

Imre Attila

(MSc, legalább 2 féléves téma)


52

Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben

Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environment (level: Major Projects or BSc type: development)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc típus: fejlesztés


53

Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása

Determination of the optimal parameters of a wood chip-fired power plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat


54

Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben

Examination of turbine replacement in an existing waste recovery plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

BSc v. MSc, típus: ipari feladat


55

Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC)

Development of optimal working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine Cycle (ORC) (level: strong BSc or MSc or PhD, type: research)

Groniewsky Axel

erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás


56

Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben

Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat


57

Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben

Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem)

Groniewsky Axel

tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat


58

Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez

Implementation of an organic rankine cycle in a bioethanol plant

Groniewsky Axel59

Biodízel-előállító üzem modellezése és energiaintegrációja

Modelling and energy integration of a biodiesel plant

Dénes Ferenc

BSc vagy MSc


60

Bioetanol abszolutizálása hőintegrált desztillációval

Dehydration of bioethanol by heat-integrated distillation

Dénes Ferenc

BSc


61

SRF elgázosításának modellezése Aspen Plus folyamatszimulátorral

Modelling of gasification of SRF using Aspen Plus flowsheet simulator

Dénes Ferenc

MSc


62

Kőolajfinomító desztilláló üzemének modellezése és energiahatékonyságának növelési lehetőségei

Modelling of the distillation plant of a refinery and the possibilities of the enhancement of its energy efficiency

Dénes Ferenc

MSc vagy BSc


63

Vizes etanol tüzelőanyag energetikai és környezetvédelmi szempontból optimális összetételének meghatározása

Determination of the energetically and environmentally optimal composition of aqueous ethanol fuel

Dénes Ferenc

MSc vagy BSc


64

SRF tüzelésű kazánok magas hőmérsékletű klórkorróziójának csökkentése

Reduction of the high temperature chlorine corrosion of SRF-fired boilers

Dénes Ferenc

Tervezés vagy BSc


65

Kazánok tűzterében lejátszódó hőátadási folyamatok számítása módosított Gurvics-módszerrel

Calculation of heat transfer processes in the combustion chamber of boilers by modified Gurvich method

Dénes Ferenc

Tervezés


66

Daraboló és húsfeldolgozó üzem hűtőrendszerének tervezése


Maiyaleh Tarek67

Logisztikai központ hűtőberendezésének tervezése széndioxidos/ammónia rendszerrel


Maiyaleh Tarek68

Zsírüzem technológiai hűtés igény ellátása környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével


Maiyaleh Tarek69

Műjégpálya hűtőberendezésének tervezése


Maiyaleh Tarek70

Zöldség-Gyümölcs tároló hűtőberendezésének tervezése.


Maiyaleh Tarek71

Napenergiával működő abszorpciós hűtőberendezés


Maiyaleh Tarek

Tervezés


72

Korszerű erőművek fejlesztési tendenciái a világban

Development trends of modern power plants in the world.

Korényi Zoltán

MSc


73

Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése

Feasibility analysis of the trigeneration with gas engines.

Korényi Zoltán

MSc


74

Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése.

Analysis of the present and the future of the European power sector.

Korényi Zoltán

MSc


75

Hazai erőmű-létesítési stratégiák a jövőben.

Realisation strategies of domestic power plants.

Korényi Zoltán

MSc


76

Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése

Complex evaluation of renewable energy power plants.

Korényi Zoltán

MSc


77

Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata.

System-wide, cost-based examination of large-scale and distributed power generation.

Korényi Zoltán

MSc


78

Új technológiájú széntüzelésű erőművek hazai megvalósíthatóságának vizsgálata.

Feasibility analysis of the new technology (oxy-fuel) coal-fired power plants in Hungary.

Korényi Zoltán

MSc


79

Erőművek beruházási folyamatainak kockázatelemzése

Risk analysis of power plant investment processes.

Korényi Zoltán

MSc


80

Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata

Examination of nuclear power plants combined with gas turbine.

Korényi Zoltán

MSc; Gate Cycle ismeret


81

Erőművek karbantartási stratégiáinak elemzése.

Analysis of the maintenance strategies of power plants.

Korényi Zoltán

MSc


82

Megújulós erőművek komplex értékelése


Korényi Zoltán

MSc


83

Fluidágyas kazánok áramlástani és tüzeléstechnikai modellezése

Modelling the hidrodinamics and the combustion of fluidized bed boilers

Szücs Tibor84

Hulladék és biomassza alapú szilárd tüzelőanyagok vizsgálata

Investigation of waste and biomass based solid fuels

Szücs Tibor85

Különleges szilárd tüzelőanyagok tesztelése fluidágyas kazánban

Testing of special solid fuels in a lab-scale fluidized bed boiler

Szücs Tibor86

ORC rendszerek illesztése biomassza tüzelésű rendszerekhez.

Coupling ORC systems to biomass fired systems

Lezsovits Ferenc87

Biomassza felhasználáson alapuló kogenerációs rendszerek összehasonlítása

Comparison of Cogeneration systems for biomass utilisation

Lezsovits Ferenc88

Ipari gőzrendszer elemzése, és feljelsztési lehetőségeinek vizsgálata

Analysis of industrial steam system and Investigation of improvement possibilities

Lezsovits Ferenc89

Geotermikus energia kogenerációs hasznosítási lehetősége ORC rendszerrel

Possibilities of Utilisation of geotermel energy for cogeneration with ORC systems

Lezsovits Ferenc90

Hulladék menedzsment lehetőségek összahsonlítása energetikai és környeztvédelmi szempontból

Comparison of different wastre menedsment solution from energetical and environmental viewpoints

Lezsovits Ferenc91

Hulladéktüzelés feltételeinek összegzése és biztosításuk lehetőségeinek vizsgálata

Investigation of waste incineration conditions and fulfilment possibilities

Lezsovits Ferenc92

Hőenergia tároló rendszerek összehasonlító értékelése

Comparison of Different Thermal Energy Storage systems

Lezsovits Ferenc93

Szilárd biomassza tüzelőanyagok tüzeléstechnikai vizsgálata

Firing tests of different solid biomass fuels

Lezsovits Ferenc94

Erőművi, fűtőművi, vagy ipari kazán hőtechnikai számítása és működésének értékelése

Heat transfer calculation of a power station scale, or district heat centre or industrial boiler, and preliminary evaluation of operation

Lezsovits Ferenc95

Hőcsere intenzifikáló megoldások alkalmazási lehetőségének vizsgálata kazánokban

Possibility investigation of Heat transfer intensification in boilers

Lezsovits Ferenc96

Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek nanoszűrésének modellezése

Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat


97

Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek eletrodialízissel történő tisztításának modellezése

Modelling the nanofiltration of heavy-metal containing process waters

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat


98

Hulladékvizek tisztításának anyagtranszport modellezése

Transport modelling of process water treatment

Cséfalvay Edit

Diplomaterv


99

Hulladékvíz tisztítási technológia léptéknövelése

Industrial planning of process water treatment

Cséfalvay Edit

Diplomaterv


100

Faszén izzításának károsanyagkibocsátása elektromos grill segítségével

Emission of charcoal ignition by electric grill

Cséfalvay Edit

Projekt A vagy B


101

Gyújtófolyadékok emissziójának vizsgálata: (különböző térfogatarányú GVL/etanol elegyek vizsgálata)

Emission of charcoal lighter fluids: (study on GVL-ethanol mixtures)

Cséfalvay Edit

Diplomaterv


102

Gyújtó folyadékok emissziós vizsgálata: a hozzákevert égéslevegő térfogatáramának változtatásának hatása a lángstabilitásra és az emisszióra

Emission of charcoal lighter fluids: Effect of combustion air on flame stability and emission

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat


103

Grillgyújtó folyadékok adszorpciója és párolgása faszénen

Adsoprtion and desorption of lighter fluids on charcoal

Cséfalvay Edit

Szakdolgozat


104

Racing Car Diagnostic - Intelligens teljesítményelektronikai tesztberendezés fejlesztése személygépjárművek segédüzeméhez ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Bereczky Ákos105

Kommunikációs egység fejlesztése CORE rendszerhez – Wifi ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Bereczky Ákos106

Racing Car Diagnostic - Adattárolási eljárások implementálása STM32 processzorcsaládra ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Bereczky Ákos107

Racing Car Diagnostic - GPS adatkiértékelő grafikus szoftver fejlesztése ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Bereczky Ákos108

Köridő és szerkoridő mérés megvalósítása GPS koordináták alapján RCD Display rendszerben, funkció megvalósítása STM32F7 processzorra. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


Bereczky Ákos109

Kapcsolt reluktancia motoros (SRM) járműhajtások vezérlésének és szabályozásának vizsgálata


Bereczky Ákos

1-3 fő részére kiírva


110

Villamos autók hajtásának tervezése


Bereczky Ákos

1-3 fő részére kiírva


111

Léptetőmotoros hajtások vizsgálata


Bereczky Ákos

1-3 fő részére kiírva


112

Modellreferenciás adaptív fordulatszám szabályozott járműhajtás vizsgálata


Bereczky Ákos

1-3 fő részére kiírva


113

CR porlasztók tesztelése szolgáló rendszertervezése (GANZ)


Bereczky Ákos114

V12 motor hűtőrendszerének optimalizálása (GANZ)


Bereczky Ákos115

Biodízel alkalmazás kritikai vizsgálata


Bereczky Ákos116

Beszívott levegő hőmérséklet szabályzása


Bereczky Ákos117

BÉM motor hidegteszt rendszer tervezése


Bereczky Ákos118

A KTI személygépjármű emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.


Bereczky Ákos119

A KTI tehergépjármű motor emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.


Bereczky Ákos120

Éves össz-közlekedési (közúti, légi, vizi, vasúti) emisszió számítása és értékelése, javaslatok új számítási módszertanra vonatkozóan


Bereczky Ákos121

A személygépjárművekre vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése


Bereczky Ákos122

A tehergépjárművek motorjaira vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése


Bereczky Ákos123

Személygépjárművek légszennyező károsanyag-kibocsátásának vizsgálata valós üzemi körülmények között.


Bereczky Ákos124

Konténer fékpadi rendszer felújítása


Lukács Kristóf125

A szabadhűtés alkalmazásának elemzése

Feasibility analysis of the free cooling

Zsebik Albin126

Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the cooling system - development of methodology

Zsebik Albin127

A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the compressed air system - development of methodology

Zsebik Albin128

Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése

Analysis of the water supply system

Zsebik Albin129

Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása

Optimization of the parameters of the district heating system

Zsebik Albin130

Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical system - development of methodology

Zsebik Albin131

Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical drives - development of methodology

Zsebik Albin132

Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata

Technical and economic evaluation of renewable energy systems

Mayer Martin133

Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata

Design, modelling and analysis of solar energy systems

Mayer Martin134

Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei

Methods for forecasting of energy produced in solar power plants

Mayer Martin135

Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére

Assessment of storage methods for decreasing the fluctuation of weather-dependent renewable energy systems

Mayer Martin136

Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése

Development of the data evaluation methods for the energy management system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


137

ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása

Development of the energy management system on the bas of the ISO 50001 standard - development of documents

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


138

A szabadhűtés alkalmazásának elemzése

Feasibility analysis of the free cooling

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


139

Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the cooling system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


140

Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the heat generation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


141

A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása

Energy audit of the compressed air system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


142

Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése

Analysis of the water supply system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


143

Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the transportation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


144

Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the buildings - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


145

Adatközpontok energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the data centers - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


146

Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása

Optimization of the parameters of the district heating system

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


147

Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical system - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


148

Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the electrical drives - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


149

Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the lighting - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


150

Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the ventilation - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


151

Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása

Analysis of the heat recovery - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


152

Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása

Energy audit of the steam systems - development of methodology

Zsebik Albin

Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják


153

A VVER-440 és VVER-1200 atomerőmű blokk vízüzemének elemzése


Ősz János154

Lignittüzelésű szuperkritikus gőzerőmű blokk tervezése


Ősz János155

Kommunális hulladékot tüzelő fűtőmű tervezése Dél-Budapestre


Ősz János156

A naphő szezonális tárolása és hőszivattyús alkalmazása távhőrendszerben (a felmelegedő, ill. lehűlő talaj hőmérsékletének szimulációjával)


Ősz János157

Az okos város koncepciója (üzemanyag, hő, villamos energia és információ).


Ősz János158

Napkollektor és távhő fogyasztói hőközpont üzeme nyáron és télen.


Ősz János159

A villamosenergia-rendszer változó követelményei egyre növekvő részarányú termelő napelem és fogyasztó villanyautó mellett.


Ősz János160

Gyors teljesítményváltoztatásra képes kombinált gáz-gőz erőmű tervezése.


Ősz János161

Fosszilis tüzelőanyagú és elektromos járművek környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel

Environmental impacts of electric versus fossil fueled vehicles using life cycle assessment

Szilágyi Artúr162

Hűtési rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel

Environmental impacts of cooling systems using life cycle assessment

Szilágyi Artúr163

Hulladékok energetikai hasznosításának  környezeti életciklus értékelése

Life cycle assessment of waste-to-energy technologies

Szilágyi Artúr164

Motorok kibocsátáscsökkentési eljárásainak vizsgálata életciklus értékelés segítségével

Life cycle assessment of pollution prevention technologies

Szilágyi Artúr165

Különböző háztartási vízmelegítési módok (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, merülőforraló) környezeti hatásainak összehasonlítása életciklus értékeléssel

Life cycle assessment of domestic water heating options (gas stove, microwave owen and immersion heater)

Szilágyi Artúr166

Megújuló energiatermelő rendszerek környezeti hatásainak vizsgálata életciklus értékeléssel

Environmental impacts of renewable energy systems using life cycle assessment

Szilágyi Artúr167

Különböző tüzelőanyagok előmelegítésének porlasztásra gyakorolt hatásai

The effects of preheating on atomization in case of different fuels

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés


168

Repceolaj porlasztásának vizsgálata PDA segítségével

Examination of atomization of rapeseed oil with PDA

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés


169

Elsődleges porlasztás vizsgálatát segítő képfeldolgozó program fejlesztése nagysebességű kamerával készített mérések alapján

Development of an image processing program to anayze the primary atomization based on high speed camera measurement

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny


170

Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben

Development of a general spray analyzer program in MATLAB sotware environment

Urbán András

Szakdolgozat/Diplomatervezés, MATLAB ismerete előny


171

Belsőégésű motorok részecske kibocsátása és azok kihatásainak vizsgálata.


Meggyes Attila

Csak MSc hallgatók részére. Több féléves feladat.


172

Wankel motorok felépítése, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk korlátjai.


Meggyes Attila

Elsősorban MSc hallgatóknak, esetleg szakdolgozat téma.


173

Általános permetvizsgáló program fejlesztése MATLAB szoftverkörnyezetben


Józsa Viktor174

Égővizsgáló tesztpad tervezése és építése


Józsa Viktor

MSc