Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Hallgatói feladat témák
Hallgatói feladat témák


Cím Title Oktató/supervisor Megjegyzés
1 Teljes napkövető szabályozás tervezése és megvalósítása napelemek tartószerkezetére a Megújuló energia laborban Design and implementation of a solar tracking electric actuator in the Renewable Energy Laboratory (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia tervezés, programozás, szakdolgozat/diplomamunka
2 Fogyasztó oldali szabályozás és optimális akkumulátor használat vizsgálata a Megújuló energia laborban Analysign demand side management and battery usage optimisation in the Renewable energy laboratory (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka
3 Megújuló energiaforrás alapú, tárolós energiarendszer fogyasztó oldali szabályozása és akkumulátor optimalizálása a fóti Élhető Jövő Parkban Implementing demand side management and battery usage optimalisation in a renewable energy based system in the Livable Future Park in Fót (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka
4 Időjárás alapú termelésbecslés implementálása megújuló energiaforrás alapú energiarendszer szabályozásában a fóti Élhető Jövő Parkban Implementation of production forecast based on meteorological data in the Livable Future Park in Fót (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia tervezés, programozás szakdolgozat/diplomamunka
5 Mikrovízturbina üzemeltetési és konstrukciós vizsgálata a fóti Élhető Jövő Parkban Analysing operation and construction of micro scale water turbine in the Livable Future Park in Fót (visit the Park, design) Molnárné Dőry Zsófia helyszíni vizsgálat, tervezés
6 Adatbázis vizsgálat és honlap szerkesztés a Megújuló energia távlaboratóriumban Analysing database and web design for the Renewable energy remote laboratories (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia önálló feladat/projektfeladat, programozás
7 Adaptív szabályozás alkalmazása fogyasztó oldali szabályozásra a Megújuló energia laborban Implementation of adaptive control to demand side management in the Renewable energy laboratory (design, programming) Molnárné Dőry Zsófia diplomamunka
8 Hibrid hálózati kapcsolat vizsgálata a megújuló energiatermelő rendszerekben és a Megújuló energia laborban Analysing on-off hybrid renewable energy systems including the Renewable energy laboratory's system Molnárné Dőry Zsófia szakdolgozat/diplomamunka
9 Szélgenerátor vizsgálata és rendszerbe illesztési kérdései a Megújuló energia laborban Analysing small scale wind generator and integration into local energy system in the Renewable energy laboratory Molnárné Dőry Zsófia szakdolgozat/diplomamunka
10 Hosszú távú energiaigény előrejelzésre alkalmas modellek fejlesztése;
Bihari Péter
11 Energetikai eredetű környezet-terhelés tervezése (szennyezőanyag-terjedés, környezetállapot értékelés és tervezés);
Bihari Péter
12 Településenergetikai kihívások és válaszok, települési energiastratégia
Bihari Péter
13 Megújuló bázisú hőkörfolyamatok tervezése magyarországi viszonyokra
Bihari Péter
14 Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozási rendszerének egységes áttekintése és modellezése Comprehensive description and modeling of the load control system of pressurized water nuclear power plants Szentannai Pál
15 Nyomottvizes atomerőművek egyes részrendszereinek szabályozásdinamikai modellezése Dynamical modeling of selected subsystems of pressurized water nuclear power plant for control design Szentannai Pál
16 Nyomottvizes atomerőművek teljesítményszabályozásának kiterjesztése korábban figyelembe nem vett hatásokra Extending the target function of the load control system of pressurized water nuclear power plants towards issues formerly not considered Szentannai Pál
17 Különleges, megújuló szilárd tüzelőanyagok hasznosításának lehetősége a fluidágyas konverziós eljárások segítségével Utilization of unusual and renewable solid fuels by means of the Fluidized Bed Conversion technology Szentannai Pál
18 Egy fiatal, sokoldalú energetikai technológia nemzetközi és hazai fejlődési irányainak vizsgálata (FBC - Fluidized Bed Combustion / Conversion) Development trends of a new and versatile energy conversion technology in Hungary and the around world (FBC - Fluidized Bed Combustion / Conversion) Szentannai Pál
19 Kísérleti fluidágyas berendezés on-line számításainak és folyamatirányító rendszerének áttekintése, ellenőrzése, javítása, továbbfejlesztése és dokumentálása Overview, check, correct, improve, and document the on-line calculation and control system of the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility Szentannai Pál
20 Modern szabályozási eljárások kísérleti vizsgálata egy nemlineáris, többváltozós technológián (a fluidágyas kísérleti berendezésen) Experimental investigation of control methods on a nonlinear, multivariable process (on the mid-scale Fluidized Bed Conversion facility) Szentannai Pál
21 Üzleti haszon elérése modern szabályozási eljárások energetikai alkalmazásának segítségével Financial benefit due to applying advanced control methods in the energy industry Szentannai Pál
22 Szabályozás szimulátor fejlesztése Matlab-Simulink környezetben Development of a control system simulator under Matlab-Simulink Szentannai Pál
23 Réteges szerkezetű anyagok végeselemes hőtani modellezése
Kovács Róbert
24 Otto-motor modellezése időbeli egyenletrendszerrel Modelling Otto engines via temporal differential equations Fülöp Tamás
25 Hővezetés-feladatok megoldása: implicit és explicit végesdifferencia-sémák összehasonlítása Solving heat conduction problems: comparison of implicit and explicit finite difference schemes Fülöp Tamás
26 Heterogén rendszerek hővezetésének numerikus modellezése Numerical simulation of heat conduction in heterogeneous systems Fülöp Tamás
27 Hővezetés egyenlete flash-kísérletekhez: végesdifferencia-sémák összehasonlítása Heat conduction equation for flash experiments: comparison of finite difference schemes Fülöp Tamás
28 Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: numerikus megoldások Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: numerical solutions Fülöp Tamás
29 Hőterjedés megváltozása rugalmasság és hőtágulás jelenlétében Heat conduction modified by the presence of elasticity and thermal expansion Fülöp Tamás
30 Hővezetés egyenlete hőmérsékletfüggő együtthatókkal: analitikus megoldások Equation for heat conduction with temperature dependent coefficients: analytical solutions Fülöp Tamás
31 Termodinamikai eredetű stabilitás: a Ljapunov-módszer általánosítása Thermodynamics originated stability: generalizing the Lyapunov method Fülöp Tamás
32 Villamosenergia-rendszerek számítógépes szimulációja Power system calculation Laza Tamás NEPLAN hálózatszámító program és CorelDRAW ismerete előny
33 Magyarországon fellelhető folyékony biotüzelőanyagok energetikai hasznosítása
Laza Tamás
34 Magyarország egy szabadon választott kistérségének energiaellátásának elemzése
Laza Tamás
35 Magyarországi viszonyok között mezőgazdasági melléktermékek energetikai hasznosításának elemzése
Laza Tamás
36 Állandó felügyeletű kazánházak átalakítása időszakos felügyeletűvé
Laza Tamás Tervezés
37 Hőimpulzus kísérletek heterogén anyagokban ​Laser flash experiments in heterogeneous materials Ván Péter
38 Hővezetés túl a Fourier-törvényen: kísérleti vizsgálatok és kiértékelésük ​Heat conduction beyond Fourier law: experiments and their evaluation Ván Péter
39 Hővezetés túl a Fourier-törvényen: ballisztikus hővezetés és rugalmas anyagok H​eat conduction beyond Fourier law: ballistic transport and elasticity Ván Péter
40 Gyengén nemlokális duális belső változók a mechanikában: gradiens és általánosított mechanika W​eakly nonlocal dual internal variables in mechanics: gradient and generalized mechanics Ván Péter
41 Csillapított hullámterjedés heterogén anyagokban: termodinamikai feltételek D​amped wave propagation in heterogeneous materials: thermodynamic conditions Ván Péter
42 Anyagi sokaságok és az objektivitás elve a kontinuumechanikában M​aterial manifolds and objectivity in continuum mechanics​ Ván Péter
43 Galilei-relativisztikus rugalmas anyagok G​alilean relativistic elasticity​ Ván Péter
44 Egyszerű közönséges termodinamikai rendszerek modellezése differenciálegyenletekkel. Az entrópia és az exergia szerepe. Models of simple ordinar​​y thermodynamical systems with differential equations. The role of entropy and exergy. Ván Péter
45 Súrlódás és termodinamika: sebesség- és állapotfüggő súrlódási törvények termodinamikai elemzése ​Thermodynamics and friction: thermodynamic analysis of rate- and state dependent friction laws.​ Ván Péter
46 A szerves Rankine ciklus munkaközegeinek új típusú osztályozása A novel classification for the working fluids of Organic Rankine Cycles Imre Attila BSc/MSc
47 Statisztikai módszerek fragmentálódott minták méretelemzésére Statistical descriptions for fragmented systems Imre Attila BSc/MSc
48 Adiabatikus folyamatok metastabil folyadékokban és gázokban Adiabatic processes in metastable liquids and gases Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
49 Adiabatikus folyamatok két- és többkomponensű rendszerekben Adiabatic processes in binary and multicomponent systems Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
50 Szuperkritikus anyagok anomáliáinak vizsgálata Anomalous properties of supercritical fluids Imre Attila BSc/MSc
51 Túlhűtött gőztér hirtelen összeomlása, avagy a kondenzáció-indukált vízütés és a buborékösszeroppanás termodinamikája The sudden collapse of the undercooled steam phase, i.e. the thermodynamics of condensation-induced water hammer and bubble collapse Imre Attila BSc/MSc
52 Auxetikus (negatív Poisson-állandójú) anyagok viselkedése Behaviour of auxetic materials (materials with negative Poisson-ratio) Imre Attila BSc/MSc
53 Mechanikai metaanyagok és metaállapotok termodinamikája Thermodynamics of mechanical metamaterials and metastates Imre Attila (MSc, legalább 2 féléves téma)
54 Cycle Tempo hősémaszámító program fejlesztése Fortran/Matlab programkörnyezetben Development of Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software in Fortran/Matlab environment (level: Major Projects or BSc type: development) Groniewsky Axel tervezés v. BSc típus: fejlesztés
55 Faapríték tüzelésű kiserőmű optimális paramétereinek éves energetikai meghatározása Determination of the optimal parameters of a wood chip-fired power plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
56 Turbinacsere vizsgálata meglévő hulladékhasznosító műben Examination of turbine replacement in an existing waste recovery plant (Level: BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel BSc v. MSc, típus: ipari feladat
57 Optimális munkaközeg választó mechanizmus kidolgozása meglévő Szerves Rankine Körfolyamathoz (ORC) Development of optimal working fluid selection mechanism for existing Organic Rankine Cycle (ORC) (level: strong BSc or MSc or PhD, type: research) Groniewsky Axel erős BSc v. MSc v. PhD, típus: kutatás
58 Energetikai rendszer tervezése Cycle Tempo programkörnyezetben Design of energy systems in Cycle Tempo thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
59 Energetikai rendszer tervezése GateCycle programkörnyezetben Design of energy systems in Gate Cycle thermodynamic performance monitoring software environment (level: Major Projects or BSc or MSc, type: industrial problem) Groniewsky Axel tervezés v. BSc v. MSc, típus: ipari feladat
60 Organikus Rankin körfolyamat illesztése bioetanol üzemhez Implementation of an organic rankine cycle in a bioethanol plant Groniewsky Axel
61 Biodízel-előállító üzem modellezése és energiaintegrációja Modelling and energy integration of a biodiesel plant Dénes Ferenc
62 Bioetanol abszolutizálása hőintegrált desztillációval Dehydration of bioethanol by heat-integrated distillation Dénes Ferenc BSc
63 Füstgáz kén-dioxid tartalma mésztejes abszorpciójának modellezése Modelling of the absorption of sulfur dioxide content of a flue gas by lime Dénes Ferenc MSc
64 Kőolajfinomító desztilláló üzemének modellezése és energiahatékonyságának növelési lehetőségei Modelling of the distillation plant of a refinery and the possibilities of the enhancement of its energy efficiency Dénes Ferenc MSc vagy BSc
65 Vizes etanol tüzelőanyag energetikai és környezetvédelmi szempontból optimális összetételének meghatározása Determination of the energetically and environmentally optimal composition of aqueous ethanol fuel Dénes Ferenc MSc vagy BSc
66 SRF tüzelésű kazánok magas hőmérsékletű klórkorróziójának csökkentése Reduction of the high temperature chlorine corrosion of SRF-fired boilers Dénes Ferenc Tervezés vagy BSc
67 Kazánok tűzterében lejátszódó hőátadási folyamatok számítása módosított Gurvics-módszerrel Calculation of heat transfer processes in the combustion chamber of boilers by modified Gurvich method Dénes Ferenc Tervezés
68 Daraboló és húsfeldolgozó üzem hűtőrendszerének tervezése
Maiyaleh Tarek
69 Logisztikai központ hűtőberendezésének tervezése széndioxidos/ammónia rendszerrel
Maiyaleh Tarek
70 Zsírüzem technológiai hűtés igény ellátása környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével
Maiyaleh Tarek
71 Műjégpálya hűtőberendezésének tervezése
Maiyaleh Tarek
72 Zöldség-Gyümölcs tároló hűtőberendezésének tervezése.
Maiyaleh Tarek
73 Napenergiával működő abszorpciós hűtőberendezés
Maiyaleh Tarek Tervezés
74 Korszerű erőművek fejlesztési tendenciái a világban Development trends of modern power plants in the world. Korényi Zoltán MSc
75 Gázmotoros trigeneráció megvalósíthatóságának az elemzése Feasibility analysis of the trigeneration with gas engines. Korényi Zoltán MSc
76 Az európai erőműszektor jelenének és jövőjének elemzése. Analysis of the present and the future of the European power sector. Korényi Zoltán MSc
77 Hazai erőmű-létesítési stratégiák a jövőben. Realisation strategies of domestic power plants. Korényi Zoltán MSc
78 Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése Complex evaluation of renewable energy power plants. Korényi Zoltán MSc
79 Központosított (nagyerőműves) és elosztott (kiserőmű, mikro erőmű) energiatermelés rendszerszintű, költségalapú vizsgálata. System-wide, cost-based examination of large-scale and distributed power generation. Korényi Zoltán MSc
80 Új technológiájú széntüzelésű erőművek hazai megvalósíthatóságának vizsgálata. Feasibility analysis of the new technology (oxy-fuel) coal-fired power plants in Hungary. Korényi Zoltán MSc
81 Erőművek beruházási folyamatainak kockázatelemzése Risk analysis of power plant investment processes. Korényi Zoltán MSc
82 Gázturbinával kombinált atomerőművek vizsgálata Examination of nuclear power plants combined with gas turbine. Korényi Zoltán MSc; Gate Cycle ismeret
83 Erőművek karbantartási stratégiáinak elemzése. Analysis of the maintenance strategies of power plants. Korényi Zoltán MSc
84 Megújulós erőművek komplex értékelése
Korényi Zoltán MSc
85 Fluidágyas kazánok áramlástani és tüzeléstechnikai modellezése Modelling the hidrodinamics and the combustion of fluidized bed boilers Szücs Tibor
86 Hulladék és biomassza alapú szilárd tüzelőanyagok vizsgálata Investigation of waste and biomass based solid fuels Szücs Tibor
87 Különleges szilárd tüzelőanyagok tesztelése fluidágyas kazánban Testing of special solid fuels in a lab-scale fluidized bed boiler Szücs Tibor
88 ORC rendszerek illesztése biomassza tüzelésű rendszerekhez. Coupling ORC systems to biomass fired systems Lezsovits Ferenc
89 Biomassza felhasználáson alapuló kogenerációs rendszerek összehasonlítása Comparison of Cogeneration systems for biomass utilisation Lezsovits Ferenc
90 Ipari gőzrendszer elemzése, és feljelsztési lehetőségeinek vizsgálata Analysis of industrial steam system and Investigation of improvement possibilities Lezsovits Ferenc
91 Geotermikus energia kogenerációs hasznosítási lehetősége ORC rendszerrel Possibilities of Utilisation of geotermel energy for cogeneration with ORC systems Lezsovits Ferenc
92 Hulladék menedzsment lehetőségek összahsonlítása energetikai és környeztvédelmi szempontból Comparison of different wastre menedsment solution from energetical and environmental viewpoints Lezsovits Ferenc
93 Hulladéktüzelés feltételeinek összegzése és biztosításuk lehetőségeinek vizsgálata Investigation of waste incineration conditions and fulfilment possibilities Lezsovits Ferenc
94 Hőenergia tároló rendszerek összehasonlító értékelése Comparison of Different Thermal Energy Storage systems Lezsovits Ferenc
95 Szilárd biomassza tüzelőanyagok tüzeléstechnikai vizsgálata Firing tests of different solid biomass fuels Lezsovits Ferenc
96 Erőművi, fűtőművi, vagy ipari kazán hőtechnikai számítása és működésének értékelése Heat transfer calculation of a power station scale, or district heat centre or industrial boiler, and preliminary evaluation of operation Lezsovits Ferenc
97 Hőcsere intenzifikáló megoldások alkalmazási lehetőségének vizsgálata kazánokban Possibility investigation of Heat transfer intensification in boilers Lezsovits Ferenc
98 Energiatermelés membrános rendszerekkel Power generation with membranes Cséfalvay Edit Szakdolgozat
99 Energiatermelő rendszereit alkotó anyagok korróziójának vizsgálata Corrosion of materials used in power generation systems Cséfalvay Edit Szakdolgozat
100 Nehézfém-tartalmú technológiai hulladékvizek kezelési lehetőségeinek vizsgálata energetikai szempontból Energetic study on treatment possibilities of heavy-metal containing process waters Cséfalvay Edit Szakdolgozat
101 Faszén izzításának károsanyagkibocsátása elektromos grill segítségével Emission of charcoal  ignition by electric grill Cséfalvay Edit Projekt A vagy B
102 Gyújtófolyadékok emissziójának vizsgálata: (különböző térfogatarányú GVL/etanol elegyek vizsgálata) Emission of charcoal lighter fluids Cséfalvay Edit Diplomaterv
103 Racing Car Diagnostic - Intelligens teljesítményelektronikai tesztberendezés fejlesztése személygépjárművek segédüzeméhez ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Bereczky Ákos
104 Kommunikációs egység fejlesztése CORE rendszerhez – Wifi ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Bereczky Ákos
105 Racing Car Diagnostic - Adattárolási eljárások implementálása STM32 processzorcsaládra ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Bereczky Ákos
106 Racing Car Diagnostic - GPS adatkiértékelő grafikus szoftver fejlesztése ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Bereczky Ákos
107 Köridő és szerkoridő mérés megvalósítása GPS koordináták alapján RCD Display rendszerben, funkció megvalósítása STM32F7 processzorra. ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Bereczky Ákos
108 Kapcsolt reluktancia motoros (SRM) járműhajtások vezérlésének és szabályozásának vizsgálata
Bereczky Ákos 1-3 fő részére kiírva
109 Villamos autók hajtásának tervezése
Bereczky Ákos 1-3 fő részére kiírva
110 Léptetőmotoros hajtások vizsgálata
Bereczky Ákos 1-3 fő részére kiírva
111 Modellreferenciás adaptív fordulatszám szabályozott járműhajtás vizsgálata
Bereczky Ákos 1-3 fő részére kiírva
112 CR porlasztók tesztelése szolgáló rendszertervezése (GANZ)
Bereczky Ákos
113 V12 motor hűtőrendszerének optimalizálása (GANZ)
Bereczky Ákos
114 Biodízel alkalmazás kritikai vizsgálata
Bereczky Ákos
115 Beszívott levegő hőmérséklet szabályzása
Bereczky Ákos
116 BÉM motor hidegteszt rendszer tervezése
Bereczky Ákos
117 A KTI személygépjármű emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.
Bereczky Ákos
118 A KTI tehergépjármű motor emissziós típusvizsgálati laboratórium mérőrendszerének felmérése, és az legújabb előírások tekintetében a fejlesztési szükségességek feltárása és a szükséges átalakítások megtervezése.
Bereczky Ákos
119 Éves össz-közlekedési (közúti, légi, vizi, vasúti) emisszió számítása és értékelése, javaslatok új számítási módszertanra vonatkozóan
Bereczky Ákos
120 A személygépjárművekre vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése
Bereczky Ákos
121 A tehergépjárművek motorjaira vonatkozó európai és amerikai emissziós típusvizsgálati előírások összehasonlíthatóságának értékelő elemzése
Bereczky Ákos
122 Személygépjárművek légszennyező károsanyag-kibocsátásának vizsgálata valós üzemi körülmények között.
Bereczky Ákos
123 Konténer fékpadi rendszer felújítása
Lukács Kristóf
124 A szabadhűtés alkalmazásának elemzése Feasibility analysis of the free cooling Zsebik Albin
125 Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the cooling system - development of methodology Zsebik Albin
126 A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the compressed air system - development of methodology Zsebik Albin
127 Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése Analysis of the water supply system Zsebik Albin
128 Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása Optimization of the parameters of the district heating system Zsebik Albin
129 Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical system - development of methodology Zsebik Albin
130 Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical drives - development of methodology Zsebik Albin
131 Megújuló energiaforrások hasznosításának műszaki és gazdaságossági vizsgálata Technical and economic evaluation of renewable energy systems Mayer Martin
132 Napenergia hasznosító rendszerek tervezése, modellezése és vizsgálata Design, modelling and analysis of solar energy systems Mayer Martin
133 Naperőművek energiatermelésének előrejelzési módszerei Methods for forecasting of energy produced in solar power plants Mayer Martin
134 Energiatárolók lehetőségeinek vizsgálata időjárásfüggő megújulók termelés ingadozásának csökkentésére Assessment of storage methods for decreasing the fluctuation of weather-dependent renewable energy systems Mayer Martin
135 Energiafelügyeleti rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése Development of the data evaluation methods for the energy management system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
136 ISO 50001 energiagazdálkodási rendszer fejlesztése – dokumentumainak kidolgozása Development of the energy management system on the bas of the ISO 50001 standard - development of documents Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
137 A szabadhűtés alkalmazásának elemzése Feasibility analysis of the free cooling Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
138 Hűtési rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the cooling system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
139 Hőtermelés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the heat generation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
140 A sűrített levegő rendszer veszteségfeltárása – módszertan kidolgozása Energy audit of the compressed air system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
141 Ivóvíztermelő és szolgáltató rendszer üzemviteli elemzése Analysis of the water supply system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
142 Szállítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the transportation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
143 Épületek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the buildings - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
144 Adatközpontok energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the data centers - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
145 Távhőrendszer üzemviteli paramétereinek optimalizálása Optimization of the parameters of the district heating system Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
146 Vállalati villamosenergia rendszer energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical system - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
147 Villamos hajtások energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the electrical drives - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
148 Világítás energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the lighting - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
149 Szellőztetés energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the ventilation - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
150 Hulladékhő hasznosítás lehetőségének elemzése – módszertan kidolgozása Analysis of the heat recovery - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
151 Gőzrendszerek energiaveszteség-feltárása– módszertan kidolgozása Energy audit of the steam systems - development of methodology Zsebik Albin Energiaveszteség-feltárás tantárgy hallgatták/hallgatják
152 Levegő segédközeges porlasztás korszerű méréséből származó eredmények elemzése A cím angolul: Analysis of results from advanced measurements of air blast atomizing Urbán András Megjegyzés: Tervezés, Matlab ismerete előny
153 A VVER-440 és VVER-1200 atomerőmű blokk vízüzemének elemzése
Ősz János
154 Lignittüzelésű szuperkritikus gőzerőmű blokk tervezése
Ősz János
155 Kommunális hulladékot tüzelő fűtőmű tervezése Dél-Budapestre
Ősz János
156 A naphő szezonális tárolása és hőszivattyús alkalmazása távhőrendszerben (a felmelegedő, ill. lehűlő talaj hőmérsékletének szimulációjával)
Ősz János
157 Az okos város koncepciója (üzemanyag, hő, villamos energia és információ).
Ősz János